TAREC2 – Transformacija pepela iz drvene biomase u građevne kompozite s dodanom vrijednošću

Nacionalni projekt • Dovršen projekt

Trajanje projekta: 01.03.2017. - 28.02.2021.

Oznaka projekta: IP-2016-06-7701

Poveznica na vanjsku stranicu projekta: www.grad.unizg.hr/tarec

Nositelji projekta

Zavod/i pri Fakultetu:
Zavod za materijale

Institucija nositelj:
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

Voditelj projekta:
prof.dr.sc. Nina Štirmer


Suradnici:

Ivana Banjad Pečur
Ana Baričević
Dubravka Bjegović
Ivana Carević
Ivan Gabrijel
Marija Jelčić Rukavina
Karmen Kostanić Jurić
Bojan Milovanović
Marijana Serdar
Jelena Šantek Bajto
Velimir Šegon
Neven Ukrainczyk
Virna Višković Agušaj

Financiranje

Izvor financiranja:
Hrvatska zaklada za znanost

947.375 kuna

Energane na krutu i plinovitu biomasu predstavljaju jedan od najznačajnijih obnovljivih izvora energije u Europskoj uniji te se očekuje da će biti jedan od glavnih aktera pri dostizanju europskog plana za korištenje barem 20 % energije iz obnovljivih izvora do 2020. Uobičajeno se tijekom izgaranja 1 tone drvne biomase proizvede 5 MWh energije, ali i 20 – 50 kg pepela s dna peći kao i letećeg pepela. Predviđa se da će u EU-28 primjena energije iz energana na drvnu biomasu u budućnosti utjecati na proizvodnju približno 600 000 tona pepela. Trenutno se 70 % biopepela drvne biomase (PDB) odlaže, 20 % se nastoji primijeniti kao dodatak tlu u poljoprivredi i 10 % za ostale namjene.

Projektom TAREC2 razvijena su inovativna rješenja sa smanjenim utjecajem na okoliš što uključuje detaljnu karakterizaciju raspoloživog PDB-a uzimajući u obzir tehnologiju izgaranja, vrste i hidrodinamiku ložišta kao i vrste drveta; razvoj novih sporednih cementnih materijala, odnosno novog mineralnog dodatka, razvoj novih građevnih kompozita te izvođenje mini demonstracijskog projekta u suradnji s predstavnicima iz građevinske industrije.